04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025
 534
 26/06/2021
Hình. Quyết định ban hành Chương trình Khuyến nông.

Hình. Quyết định ban hành Chương trình Khuyến nông.

Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025 thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với công tác khuyến nông, góp phần thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp Hậu Giang theo hướng bền vững và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

     Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025 được ban hành theo Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Mục tiêu Chương trình là nhằm xây dựng Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang phát triển bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng cao, thông qua các mô hình Khuyến nông từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, sơ chế và chế biến, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chủ động, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn trước thiên tai; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt cao hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Góp phần thực hiện tốt Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các Chương trình, đề án, dự án khác trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị hóa nông thôn và góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh.

     Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn năm 2021 – 2025 là 516,841 tỉ đồng, trong đó: ngân sách nhà nước là 295,47 tỉ đồng và kinh phí đối ứng của người dân là 221.371 triệu đồng. Nội dung chính của Chương trình thể hiện qua các hoạt động: Đào tạo, tập huấn; Thông tin tuyên truyền; Xây dựng và nhân rộng mô hình; Tư vấn và dịch vụ.

     Trên cơ sở Chương trình này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch Khuyến nông hàng năm trên địa bàn tỉnh trước ngày 30 tháng 11 hàng năm và công bố theo quy định.

(Đính kèm Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2021)

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Phụ lục 5

Võ Xuân Tân
Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc