28/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Danh bạ điện thoại

  

                                                           DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

         TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG

  

                                                    

 

   ■ Địa chỉ: Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

   ■ Điện thoại: ĐT: 0293 3878 873.   Fax: 0293 3870 507.

   ■ Email: ttknhaugiang@gmail.com.

   ■ Website: www.khuyennonghaugiang.com.vn.

1. Ban Giám đốc:

   ■ Giám đốc: Võ Xuân Tân, DĐ: 0903.199.508    Email: vxttan@gmail.com 

   ■ Phó Giám đốc: Bành Đức Tín, DĐ: 0918.777.236 Email: ductin26@gmail.com 

   ■ Phó Giám đốc: Lê Minh Thắng, DĐ: 0919.114.601 Email: lmthanghg@gmail.com

   ■ Phó Giám đốc: Mai Thế Linh, DĐ: 0933.642.216 Email: thelinh101982@gmail.com

2. Các Phòng chuyên môn:

 2.1 Phòng Hành chánh Tổng hợp 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Phạm Thị Mỹ Dung

Trưởng phòng

0988.376.747

dungptm.snn@haugiang.gov.vn

2. Dương Hiệp

P. Trưởng phòng

Kế toán trưởng

0902.614.049

hiepd.snn@haugiang.gov.vn

3. Nguyễn Thị Kiều Tiên

P. Trưởng phòng

0982.079.248

tienntk.snn@haugiang.gov.vn

4. Huỳnh Thị Diễm

Viên chức

0979.286.480

diemht.snn@haugiang.gov.vn

5. Lê Thị Lan

Kế toán viên

0939.125.469

lanlt.snn@haugiang.gov.vn

6. Lê Thị Ngọc Lý

Kế toán viên

0393.098.848

lyltn.snn@haugiang.gov.vn

7. Nguyễn Văn Thi

Viên chức

0979.740.114

thinv.snn@haugiang.gov.vn

8. Nguyễn Thị Thăm

Viên chức

0382.992.553

thamnt.snn@haugiang.gov.vn

9. Huỳnh Hoàng Bảo

Lái xe

0909.515.771

baohh.snn@haugiang.gov.vn

10. Cao Văn Đực

Bảo vệ

0939.201.115

duccv.snn@haugiang.gov.vn

 2.2 Phòng Kỹ thuật 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Lê Châu Tứ

Trưởng phòng

0978.522.827

tulc.snn@haugiang.gov.vn

2. Nguyễn Hoàng Chiến

P. Trưởng phòng

0918.025.904

chiennh.snn@haugiang.gov.vn

3. Triệu Quốc Dương

P. Trưởng phòng

0938.449.540

duongtq.snn@haugiang.gov.vn

4. Nguyễn T. Thúy Kiều

Khuyến nông viên

0982.688.973

kieuntt.snn@haugiang.gov.vn

5. Lê Minh Chiến

Khuyến nông viên

0939.431.133

chienlm.snn@haugiang.gov.vn

6. Lê Minh Tân

Khuyến nông viên

0939.721.167

tanlm.snn@haugiang.gov.vn

7. Huỳnh T. Hồng Quyên

Khuyến nông viên

0984.625.527

hongquyenhuynh@gmail.com

8. Nguyễn Kim Trang

Khuyến nông viên  

0984.858.526

trangnk.snn@haugiang.gov.vn

9. Phan Khắc Huy

Khuyến nông viên

0939.804.345

huypk.snn@haugiang.gov.vn

10. Lê Thị Kiều Phương

Khuyến nông viên

0985.788.617

phuongltk.snn@haugiang.gov.vn

 
2.3 Phòng Thông tin, tư vấn và dịch vụ 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

1. 

     

2. Ngô Văn Thống

P. Trưởng phòng Phụ trách

0933.815.368

thongnv.snn@haugiang.gov.vn

3. Trần Thanh Thảo

P. Trưởng phòng

0909.973.747

thaott.snn@haugiang.gov.vn

4. Ngô Thanh Huyền

Khuyến nông viên

0934.146.369

huyennt.snn@haugiang.gov.vn

5. Lê Thị Như Xuân

Khuyến nông viên

0787.833.147

xuanltn.snn@haugiang.gov.vn

6. Đồng Thị Phượng

Khuyến nông viên

0901.048.568

phuongdt.snn@haugiang.gov.vn

7. Nguyễn Trí Mẫn

Khuyến nông viên

0984.280.904

mannt.snn@haugiang.gov.vn

8. Nhan Thị Bảo Xuyên

Khuyến nông viên

0988.257.889

xuyenntb.snn@haugiang.gov.vn


2.4 Phòng 
Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Đặng Văn Công

Trưởng phòng 0783.711.379 dangvc.snn@haugiang.gov.vn
2. Ngô Quốc Phục P. Trưởng phòng 0925.704.673 nqphucttkn@gmail.com
3. Võ Văn Diễn Khuyến nông viên 0949.061.601 dienvv.snn@haugiang.gov.vn
4.Nguyễn Thị Trúc Ngân Khuyến nông viên 0849.612.338 nganntt.snn@haugiang.gov.vn
5. Lưu Hoàng Ân Khuyến nông viên 0932.999.217 anlh.snn@haugiang.gov.vn
6. Tô Thanh Toàn Khuyến nông viên 0932.923.585  toantt.snn@haugiang.gov.vn
7. Nguyễn Văn Nhơn Khuyến nông viên

 

8. Phạm Hoàng Thiện Khuyến nông viên 0396.398.356  
9. Trần Văn Hữu Khuyến nông viên 0933.741.784  

10. Ngô Trọng Nhân

Khuyến nông viên

0985.977.484

 

 3. Các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã và thành phố:
3.1 Thành phố Vị Thanh: ĐT: 0293. 3877 717- tramknkn.vithanh@gmail.com
 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng trạm

0915.711.221

khoattkn@gmail.com

2. Đỗ Thành Phúc

P. Trưởng trạm

0909.070.212

thanhphucknkn.vithanh@gmail.com

3. Nguyễn Trung Thành

Khuyến nông viên

0977.105.606

thanhknkn.vithanh@gmail.com

4. Trần Minh Lan

Khuyến nông viên

0942.175.333

tramknkn.vithanh@gmail.com

5. Trần T. Kim Cương

Khuyến nông viên

0794.945.898

trthkimcuong@gmail.com

6. Nguyễn T. Kiều Hạnh

Khuyến nông viên

0763.249.678

kieuhanhttghg@gmail.com

7. Nguyễn T. Thanh Phương

KNV Phường III

0919.272.422

phuong226@yahoo.com.vn

8. Nguyễn T. Tuyết Trinh

KTV Phường IV

0984. 617.149

tuyettrinh617149@gmail.com

9. Khưu Thị Hồng Lam

KNV Phường V

0386.116.651

khuuthihonglam@gmail.com

10. Nguyễn Bình Trung

KNV Xã Vị Tân

0907.222.963

trungknkn.vithanh@yahoo.com.vn

11. Nguyễn T. Thanh Hiểu

KNV Xã Hỏa Lựu

0939.743.963

nguyenthithanhhieu224@gmail.com

 

     
 

3.2 Thị phố Ngã Bảy: ĐT: 0293.3868.144 - tkntxngabay@yahoo.com.vn 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Lâm Hoàng Lợi

Trưởng trạm

0939.021.538

lamhoangph@gmail.com

2. Ngô Hoàng Oanh

P. Trưởng trạm

0918.396.314

ngohoanganh2017@gmail.com

3. Nguyễn Minh Phương

Kỹ thuật viên

0916.672.926

phuongkhuyennongngabay@gmail.com

4. Huỳnh Công Danh

Khuyến nông viên

0939.316.939

lovelycongdanh@yahoo.com

5. Nguyễn Thị Kiều Tiên

Khuyến nông viên

0363.519.539

kieutien0604@gmail.com

6. Nguyễn Cẩm Trúc

KNV P. Ngã Bảy

0974.953.134

ngoctruc858585@gmail.com

7. Đỗ Thanh Toàn

KNV P. Lái Hiếu

0939.260.595

thanhtoanngabay@gmail.com

8. Nguyễn Thanh Khoa

KNV Xã Đại Thành

0795.433.024

nguyenthanhkhoa1966@gmail.com

9. Nguyễn Hoàng Anh

KNV Xã Tân Thành

0973.637.371

hoanganhknnb@yahoo.com.vn

10. Đỗ Trung Hậu

KNV P. Hiệp Lợi

0967.192.555

dotrunghau02000@gmail.com

3.3 Huyện Vị Thủy: ĐT: 0293. 3571 612 - khuyennongvithuy2021@gmail.com 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng trạm

0913.785.136

nguyenngocha785@gmail.com

2. Tống Bữu Sơn

Kỹ thuật viên

0983.286.653

son_farm@yahoo.com

3. Lê Thị Ngọc Hừng

Khuyến nông viên

0383.119.399

ngochunglethi@yahoo.com.vn

4. Huỳnh Công Kha

Kỹ thuật viên

0906.919.535

huynhcongkha1985@yahoo.com

5. Nguyễn Thanh Luận

Khuyến nông viên

0939.366.911

thanhluantshg@gmail.com

6. Huỳnh Trần Tân Khoa

Khuyến nông viên

0968.280.808

hutrataka@gmail.com

7. Lê Văn Thương

KN Xã Vị Thanh

0857.853.944

agvithanh@gmail.com

8. Trần Trí Hiếu

KTV Xã Vị Thủy

0932.886.393

hieuttg1109@gmail.com

9. Phạm Thị Kiều My

KNV Xã Vĩnh Trung

0962.001.416

ptkieumykn@gmail.com

10. Hồ Trí Cường

KNV Xã Vị Thắng

0977.107.309

agvithang@gmail.com

11. Đỗ Thị Thùy Dương

KNV Xã Vị Trung

0837.886.080

lengochuynhnhu911@gmail.com

12. Phùng Thái Duy

KTV Xã Vĩnh Thuận Tây

0947.313.140

phungthaiduy89@gmail.com

13. Võ Đặng Ý

KTV Xã Vị Đông

0383.939.454

vodangy@gmail.com

3.4 Thị xã Long Mỹ: ĐT: 0293. 3871 780 - longmykn@gmail.com 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Trần Hoàng Phúc

Trưởng trạm

0986.266.679

phuctranpp@gmail.com

2. Huỳnh Tuấn Anh

P. Trưởng trạm

0909.070.212

tuananhknlm@gmail.com

3. Bùi Bích Ngọc

Khuyến nông viên

0902.584.767

bichngockhuyennong@gmail.com

4. Trịnh Minh Nhã

Khuyến nông viên

0942.175.333

nhatm.snn@haugiang.gov.vn

5. Bùi Út Mười

Khuyến nông viên

038.302.1151

buiutmuoi@gmail.com

6. Nguyễn Văn Linh

Khuyến nông viên

0979668722

nvlinhlmhg@gmail.com

7. Lý Minh Tường

KNV P. Thuận An

0989.755.053

lyminhtuongkn@gmail.com

8. Hồ Văn Tuấn

KTV P. Trà Lồng

0907.528.731

tuankhuyennongtralong@gmail.com

9. Lý Thị Thùy Dung

KNV P. Vĩnh Tường

0906495805

thuydung.ly93@gmail.com

10. Trần Thanh Tùng

KNV P. Bình Thạnh

0932.818.838

hiepsport77@gmail.com

11. Phạm Duy Kha

KNV Xã Long Bình

0847.719.445

phamduykha2893@gmail.com

12. Trần Liêm Sĩ

KNV Xã Long Trị A

0906.706.752

tranliemsi1984@gmail.com

13. Huỳnh T. Thúy Duy

KNV Xã Long Trị

0939.826.527

httduy32@gmail.com

14. Lý Thị Trúc Linh

KNV Xã Long Phú

0395880508

lylinh.bio@gmail.com

3.5 Huyện Phụng Hiệp: ĐT: 0293 3996 020 - tknphunghiep@gmail.com 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Trần Trung Tính

Trưởng trạm

0907 204 946

trantrungtinh27@gmail.com

2. Huỳnh Văn Vũ

P. Trưởng trạm

0917.890.703

vuts27@gmail.com

3. Nguyễn Thanh Tuấn

Khuyến nông viên

0977.493.510

thanhtuantknph@gmail.com

4. Lê Thành Hơn

Khuyến nông viên

0965.224.489

thanhhon908@gmail.com

5. Nguyễn Văn Cụ

Khuyến nông viên

0939.766.781

nguyenductu1983@gmail.com

6. Phan Thị Thùy Trang

Khuyến nông viên

0939.240.055

phanthithuytrang010@gmail.com

7. Nguyễn Thanh Hoàng

KNV Xã Tân Bình

0779.808.484

tkttanbinh@gmail.com

8. Trần Thị Mai Thiên

KTV TT Búng Tàu

070.699.1536

thientran.cdktkt@gmail.com

9. Bùi Văn Học

KNV Xã Thạnh Hòa

0909.034.379

rualatngua88@gmail.com

10. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

KNV Xã Bình Thành

0939.026.549

anhnguyet180782@gmail.com

11. Trần Thế Trung

KNV Xã Hòa An

0939.055.061

tranthetrung999@gmail.com

12. Trần Ngọc Bảy

KNV Xã Tân Phước Hưng

0939.324.757

tnbaytktnn2011@gmail.com

13. Phạm Chí Công

KNV Xã Phụng Hiệp

0907.000.166

tokythuatnongnghiepxaph@gmail.com

14. Trịnh Hoài Phong

KNV TT Kinh Cùng

0765.999.026

hoaiphongknph@gmail.com

15. Trần Minh Luân

KNV Xã Phương Bình

0939.494.579

tmluan1988@gmail.com

16. Lý Út Nữa

KNV TT Cây Dương

0788.948.493

tktnncayduong@gmail.com

17. Lê Hoàng Mến

KTV Xã Hòa Mỹ

0369.433.753

hoangmen81@gmail.com

18. Nguyễn A Sin

KTV Xã Phương Phú

0939.626.661

nguyenasin@gmail.com

3.6 Huyện Long Mỹ: ĐT: 0293 3874 959 - huyenlongmykn@gmail.com   

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Lâm Văn Việt

Trưởng trạm

0902.939.074

vietnonglam06@gmail.com

2. Trần Văn Vẹn

P. Trưởng trạm

0984.017.338

tvven1982@gmail.com

3. Nguyễn Thị Nhãn

Khuyến nông viên

0907.708.323

ntnhan33@gmail.com

4. Hồ Hoàng Tích

Khuyến nông viên

0988.996.827

hohoangtich1984@gmail.com

5. Trương T. Phương

Khuyến nông viên

0933.172.891

truongthanhphuong1983@gmail.com

6. Nguyễn Thành Lễ

KNV Xã Vĩnh Viễn A

0976.984.054

thanhlekn@gmail.com

7. Lê Thị Thanh Cần

KTV Xã Thuận Hòa

0976.883.379

thanhcankn@gmail.com

8. Nguyễn Quốc Sang

KNV Xã Lương Tâm

0369.907.965

nqsang965@gmail.com

9. Nguyễn Thuấn Hồng

KNV Xã Lương Nghĩa

0945.808.578

thuanhongtkt1982@gmail.com

10. Phạm Anh Thư

KNV Xã Xà Phiên

0788.715.888

pat.phamnhthu@gmail.com

11. Võ Ánh Phượng

KNV Xã Thuận Hưng

0382.269.994

voanhphuong1989@gmail.com

12. Phạm Quốc Trung

KNV TT Vĩnh Viễn

0977.777.287

phamquoctrung.vt.hg.@gmail.com

3.7 Huyện Châu Thành A: ĐT: 02933.95.96.97 - tramknkncta@gmail.com

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Đỗ Văn Hải

Trưởng trạm

0918.218.685

dovanhai77@gmail.com

2. Trương Văn Thảo

P. Trưởng trạm

0939.037.019

thaoknnna@gmail.com

3. Trần Văn Tuấn

Kỹ thuật viên

0939.646.557

tuankncta@gmail.com

4. Nguyễn Tấn Phát

Kỹ thuật viên

0907.299.223

phatkncta@gmail.com

5. Phạm Thị Hồng Tươi

Khuyến nông viên

0788.793.202

tuoipham210990@gmail.com

6. Nguyễn Ngọc Thảo

Khuyến nông viên

0989.695.769

nnthao1710@gmail.com

7. Đinh Đăng Khoa

KNV TT Cái Tắc

0358.261.613

khoaknct@gmail.com

8. Mai Thanh Vũ

KTV Xã Thạnh Xuân

0799.561.496

maivuthanhxuan@gmail.com

9. Trần Hoàng Vũ

KNV Xã Tân Phú Thạnh

0908.857.034

tranhoangvu29@gmail.com

10. Cũng Minh Triều

KNV Xã Trường Long A

0932.982.782

minhtrieutruonglonga@gmail.com

11. Trần Việt Quốc

KNV TT Một Ngàn

0937.897.988

vietquoc7988@gmail.com

12. Nguyễn Việt Kiểu

KNV TT Rạch Gòi

0984.071.526

kieukn@gmail.com

13. Nguyễn Văn Hảo

KTV TT Bảy Ngàn

0939.763.702

haokhuyennong@gmail.com

14. Bùi Thị Kim Tiền

KNV Xã Trường Long Tây

0939.117.344

kimtienkntlt@gmail.com

15. Quách Thị Hoàng

KNV Xã Nhân Nghĩa A

0934.776.368

quachhoanglt@gmail.com

  3.8 Huyện Châu Thành: ĐT: 0293. 3948 530 - tramkhuyennongchauthanh@yahoo.com.vn 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Trương Thanh Ngoan

Trưởng trạm

0982.586.494

ngoanknhg@gmail.com

2. Thái Ngọc Sang

P. Trưởng trạm

0942. 360 809

ngocsangcantho4@gmail.com

3. Lê Minh Luân

Khuyến nông viên

0918.891.638

leminhluan1638@gmail.com

4. Nguyễn Minh Sang

Khuyến nông viên

0987.581.105

s.minh70@yahoo.com

5. Nguyễn Tấn Đạt

Khuyến nông viên

0907.306.567

nguyentandatknhg@gmail.com

6. Nguyễn Ngọc Tài

KTV Xã Đông Phú

0918.579.859

ngoctaikn@gmail.com

7. Nguyễn T. Cẩm Nhung

KNV Xã Phú Hữu

0901.003.049

nhung8671@gmail.com

8. Nguyễn Thanh Điền

KTV TT Mái Dầm

0986.266.448

dienn7@gmail.com

9. Nguyễn Văn Thiện

KNV Xã Đông Phước

0919.284.993

nguyenvanthienkn@gmail.com

10. Trần Văn Đức

KNV Xã Đông Phước A

0919.904.574

ductranchauthanh@gmail.com

11. Nguyễn Văn Vũ

KTV TT Ngã Sáu

0919.904.574

vuvanchauthanh@gmail.com

12. Nguyễn T. Thúy Oanh

KNV Xã Đông Thạnh

0898.034.234

nttoanh16@gmail.com

 4. Tổ khuyến nông cộng đồng các huyện, thị xã và thành phố:

4.1. Tổ khuyến nông cộng đồng huyện Châu Thành

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Cẩm Nhung

0901.003.049

Xã Phú Hữu

Tổ trưởng:  Nguyễn Ngọc Tài

0918.579.859

Xã Đông Phú

Tổ trưởng:  Nguyễn Thị Thúy Oanh

0898.034.234

Xã Đông Thạnh

Tổ trưởng:  Nguyễn Văn Thiên

0919.284.993

Xã Đông Phước

Tổ trưởng: Trần Văn Đức

0919.904.574

Xã Đông Phước A

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Điền

0986.266.448

Xã Phú Tân

4.2. Tổ khuyến nông cộng đồng huyện Châu Thành A

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Nguyễn Hoàng Son

0366.407.666

Xã Trường Long Tây

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Bé Mười Một

0939.757.383

Xã Trường Long A

Tổ trưởng: Mai Thanh Vũ

0799.561.496

Xã Thạnh Xuân

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Suôl

0938.744.702

Xã Nhơn Nghĩa A

Tổ trưởng: Trần Hoàng Vũ

0908.857034

Xã Tân Phú Thạnh

Tổ trưởng: Trương Sĩ Nguyên

0939.660.372

Xã Tân Hòa

 4.3. Tổ khuyến nông cộng đồng huyện Vị Thủy

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Phùng Thái Duy

0947.313.140

Xã Vĩnh Thuận Tây

Tổ trưởng: Trần Thị Hồng Anh

0987 454 378

Xã Vị Thủy

Tổ trưởng: Lê Văn Dũ

0788.834.109

Xã Vị Bình

Tổ trưởng: Trần Thanh Phong

0913.336.316

Xã Vị Thanh

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Sơn

0945.277.658

Xã Vị Đông

Tổ trưởng: Trần Đình Toản

0326.891.444

Xã Vị Thắng

Tổ trưởng: Phạm Hiếu Bình

0931.102.177

Xã Vị Trung

Tổ trưởng: Đoàn Thanh Phong

0907.317.879

Xã Vĩnh Tường

4.4. Tổ khuyến nông cộng đồng huyện Long Mỹ

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Nguyễn Quốc Sang

0369.907.965

Xã Lương  Tâm

Tổ trưởng: Trần Văn Lức

0939.664.734

Xã Thuận Hưng

Tổ trưởng: Nguyễn Thành Lễ

0976.984.054

Xã Vĩnh Viễn A

Tổ trưởng: Phạm  Anh Thư

0788.715.888

Xã Xà Phiên

Tổ trưởng: Nguyễn Minh Lẽ

0397.550.617

Xã Thuận Hòa

Tổ trưởng: Mai Hoàng Lên

0933.483.892

Xã Vĩnh Thuận Đông

Tổ trưởng: Lê Thanh Tồn

0914.760.245

Xã Lương  Nghĩa

4.5. Tổ khuyến nông cộng đồng huyện Phụng Hiệp

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Nhiều

0901.282.456

Xã Hiệp Hưng

Tổ trưởng: Trần Thanh Bền

0965.597.559

Xã Phụng Hiệp

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Hậu

0939.026.549

Xã Bình Thành

Tổ trưởng: Phan Văn Bé Ba

0918.931.874

Xã Long  Thạnh

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Pương

0939.803.059

Xã Phương Bình

Tổ trưởng: Hồ Thanh Hùng

0945.151.553

Xã Phương Phú

Tổ trưởng: Trần Văn Mẫn

0706.950.901

Xã Hoà An

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Bích Thuận

0948.875.094

Xã Tân Long

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Đực

0932.999.756

Xã Tân Phước Hưng

Tổ trưởng: Trần Hoàng Khải

0907.508.019

Xã Thạnh Hoà

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Trường

0907.617.756

Xã Tân Bình

Tổ trưởng: Nguyễn Kim Chi

0935.632.744

Xã Hoà Mỹ

 4.6. Tổ khuyến nông cộng đồng TP. Ngã Bảy

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Tùng

0985.599.929

Xã Tân Thành

Tổ trưởng: Dương Văn Oanh

0939.322.295

Xã Đại Thành

4.7. Tổ khuyến nông cộng đồng TX. Long Mỹ

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hà

02933.554.422

Xã Tân Phú

Tổ trưởng: Nguyễn Hoàng Ải

02936.505.203

Xã Long Phú

Tổ trưởng: Nguyễn Thạch Trân

02933.502.599

Xã Long Trị

Tổ trưởng: Trần Tất Đăng

02933.995.279

Xã Long Bình

Tổ trưởng: Lê Minh Luân

02933.871.073

Xã Long Trị A

4.8. Tổ khuyến nông cộng đồng TP. Vị Thanh

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Đoàn Minh Khang

0939.293.965

Xã Vị Tân

Tổ trưởng: Nguyễn Ngọc Lợi

0983.466.939

Xã Hỏa Lựu

Tổ trưởng: Nguyễn Thúy Kiều

0916.688.646

Xã Hỏa Tiến

Tổ trưởng: Huỳnh Văn Trung

0902.302.523

Xã Tân Tiến

 

 

 5. Điểm Tư vấn Dịch vụ Khuyến nông:

Địa chỉ: Số 195L,  Khu vực 3, Phường V, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

Điện thoại: 0939.87.66.76, Email: tvdvknhaugiang@gmail.com

Phụ trách: Trần Thanh Thảo - DĐ: 0909.973.747.

                                         ---/---