29/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

TTKN: Tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 9 năm 2020

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến cán bộ, viên chức của đơn vị, ngày 31/8/2020 tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 9 năm 2020.

 08/09/2020

TTKN: Tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 8 năm 2020

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến cán bộ, viên chức của đơn vị, ngày 10 tháng 8 năm 2020 tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 8 năm 2020.

 21/08/2020

Chính phủ Ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 13 tháng 8 năm 2020 Thủ tướng chính phủ ký Ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 15/08/2020

Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 07/7/2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang ký ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND về việc Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nội dung Nghị quyết quy định cụ thể như sau:

 07/08/2020

Quy định nội dung chi và định mức hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 07/7/2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang ký ban hành Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND về việc Quy định nội dung chi và định mức hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 04/08/2020

TTKN: Tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 7 năm 2020

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến cán bộ, viên chức của đơn vị, ngày 10 tháng 7 năm 2020 tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban giám đốc TTKN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 7 năm 2020.

 15/07/2020

TTKN: Tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 6 năm 2020

Ngày 12/6/2020, tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc TTKN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 6 năm 2020.

 23/06/2020

Một số quy định của nhà nước về quản lý động vật rừng

 16/06/2020

Chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang ký ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND về việc quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 26/04/2020

Thị xã Ngã Bảy: Tập huấn An toàn vệ sinh thực phẩm cho đối tượng là nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm

Nhằm nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho nông dân sản xuất trên địa bàn thị xã. Ngày 21/10/2019 tại hội trường UBND xã Đại Thành thị xã Ngã Bảy, Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang phối hợp với Hội nông dân tỉnh Hậu Giang tổ chức lớp tập huấn “An toàn vệ sinh thực phẩm cho đối tượng là nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm”.

 11/11/2019