02/08/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở nông nhiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được các cấp, các ngành nói chung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang nói riêng quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

 28/07/2021

Hậu Giang: Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2030

 02/07/2021

Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025

Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025 thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với công tác khuyến nông, góp phần thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp Hậu Giang theo hướng bền vững và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

 26/06/2021

Thông tư 18/2020//TT-BNNPTNT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng

Ngày 28/12/2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 18/2020//TT-BNNPTNT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng. Thông tu này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2021.

 03/01/2021

Thành phố Ngã Bảy: Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Vừa qua, Ngày 19/10/2020 tại hội trường phường Ngã Bảy, Phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy phối hợp Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thương mại TP Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý và các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

 03/11/2020

Chính phủ ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Ngày 25/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng viên chức, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định 115/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 29/9/2020.

 29/09/2020

TTKN: Tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 9 năm 2020

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến cán bộ, viên chức của đơn vị, ngày 31/8/2020 tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 9 năm 2020.

 08/09/2020

TTKN: Tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 8 năm 2020

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến cán bộ, viên chức của đơn vị, ngày 10 tháng 8 năm 2020 tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 8 năm 2020.

 21/08/2020

Chính phủ Ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 13 tháng 8 năm 2020 Thủ tướng chính phủ ký Ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 15/08/2020

Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 07/7/2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang ký ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND về việc Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nội dung Nghị quyết quy định cụ thể như sau:

 07/08/2020