30/03/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP).

 27/02/2023

TTKN và DVNN: Tổ chức sinh hoạt " Ngày Pháp luật" tháng 02 năm 2023

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến viên chức, người lao động của đơn vị, ngày 06 tháng 02 năm 2023 Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN và DVNN tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom. Điểm cẩu chính tại Phòng họp TTKN&DVNN và 8 điểm cầu tại các Trạm KN huyện, thị xã, thành phố.

 20/02/2023

Chương trình số 150-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Ngày 27/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 150-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

 17/01/2023

Chương trình số 140-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang

Ngày 09/11/2022, Tỉnh ủy Hậu Giang vừa ban hành Chương trình số 140-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 26/12/2022

Kết quả điều tra chi phí và giá thành sản xuất các loại cây trồng chính trong năm 2022

Kết quả điều tra giá thành một số loại cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022, kết quả này có phân tích, so sánh với kết quả điều tra giá thành năm 2021.

 09/12/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT: Hướng dẫn thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng

Ngày 21/9/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Công văn số 1442/SNNPTNT-TTKN&DVNN về việc hướng dẫn thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng

 28/11/2022

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 19/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 28/11/2022

Bộ NN-PTNT ban hành QĐ số 4324/QĐ-BNN-BVTV về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022 – 2025

Ngày 09/11/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ban hành Quyết định số 4324/QĐ-BNN-BVTV về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả giai đoạn 2022 – 2025.

 24/11/2022

UBND tỉnh Hậu Giang: Quy định về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND quy định về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 07/09/2022

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngày 11/ 8/ 2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 07/09/2022