30/03/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Chương trình số 150-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
 207
 17/01/2023
Ngày 27/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 150-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị số 17-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đến năm 2030 hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng và phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, chủ động trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng; phấn đấu có tối thiểu 70% thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đều là thực phẩm an toàn.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

 - 100% huyện, thị xã, thành phố đều có xây dựng và duy trì các mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh.

- Tối thiểu có 70% hàng hóa thực phẩm được kiểm soát từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh.

- Không có vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người và không có ca tử vong do nguyên nhân ngộ độc thực phẩm.

- 100% vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn đều được tổ chức điều tra, lấy mẫu, báo cáo theo quy định.

- 100% cơ sở dữ liệu về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm của tỉnh được liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

- 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý, người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

(1) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm

(2) Tăng cường sự quản lý của Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm

(3) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm

(4) Xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng

(5) Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

(6) Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã

(7) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền

Chi tiết Chương trình số 150-CTr/TU ngày 27/12/2022


 

Dương Hiệp
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc