23/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 132
 07/08/2020
Ngày 07/7/2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang ký ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND về việc Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nội dung Nghị quyết quy định cụ thể như sau:

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh

+ Nghị quyết này quy định cụ thể chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương và chính sách đặc thù nạo vét kênh mương, đắp bờ bao, kiên cố hóa đập đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

+ Những nội dung khác liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

- Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước

- Nội dung chính sách hỗ trợ:

+ Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được miễn tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất xây dựng công trình;

+ Tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được hỗ trợ 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công.

- Điều kiện hỗ trợ: Đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

- Nội dung chính sách hỗ trợ:

+ Hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/ha;

- Hỗ trợ 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha.

- Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

+ Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên, việc hỗ trợ cho cá nhân phải được thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở;

+ Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô tưới phải đạt từ 02 ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất;

+ Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các loại cây trồng là cây trồng chủ lực của Quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương

- Nội dung chính sách hỗ trợ:

+ Hỗ trợ xây dựng cống, kiên cố kênh mương: Hỗ trợ 70% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình;

+ Hỗ trợ xây dựng trạm bơm điện: Hỗ trợ 40% giá trị mua máy móc, thiết bị đầu tư xây dựng.

- Chính sách quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Chính sách hỗ trợ đặc thù đầu tư nạo vét kênh mương, đắp bờ bao, kiên cố hóa đập

- Mức hỗ trợ đầu tư nạo vét kênh mương, đắp bờ bao, kiên cố hóa đập được hỗ trợ 60% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình.

Nguồn vốn hỗ trợ

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh thông qua các chương trình, dự án trực tiếp hoặc lồng ghép trong các chương trình, dự án có liên quan.

- Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tổ chức thực hiện

- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

         Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2020.

(Đính kèm chi tiết Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang)

Lê Minh Thắng - TTKN

Ý kiến bạn đọc