21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Các sự kiện/Thông báo
UBND tỉnh Hậu Giang: Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2023
 1181
 02/01/2023
Ngày 03/11/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy mạnh mẽ về tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm những ý tưởng, dự án kinh doanh mới; ý tưởng, dự án kinh doanh sáng tạo của các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tư duy, đổi mới ý tưởng sáng tạo, hình thành và phát triển những ý tưởng đi vào cuộc sống.

- Kết nối được cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh; tạo sân chơi, môi trường giao lưu lành mạnh cho cá nhân, tổ chức mong muốn khởi nghiệp, học tập những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích trong quá trình khởi nghiệp, là cơ sở quan trọng để lựa chọn, giới thiệu những dự án có tính khả thi tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp mang tầm khu vực, quốc gia.

- Tạo kết nối những ý tưởng, dự án với nhà đầu tư để hình thành và phát triển các ý tưởng, góp phần hun đúc ý chí và tinh thần khởi nghiệp qua các hoạt động giao lưu với các doanh nhân thành đạt.

 2. Yêu cầu

- Các đơn vị có liên quan, theo nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch này; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tổ chức đoàn thể, cá nhân, đơn vị về nội dung của Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng để cá nhân, tổ chức tích cực tham gia.

- Ban Giám khảo Cuộc thi phải công bằng, khách quan, công tâm trong việc lựa chọn, đánh giá và chấm điểm các bài dự thi, tuân thủ theo Thể lệ Cuộc thi, quy định chung của Ban Tổ chức; các đơn vị, cá nhân dự thi phải trung thực, nghiêm túc, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ về Ban Tổ chức và tuân thủ theo quy định chung của Ban Tổ chức.

II. LĨNH VỰC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Lĩnh vực dự thi

Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung. Ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp, Đô thị và Du lịch.

2. Đối tượng tham gia cuộc thi

- Công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh Hậu Giang có ý tưởng và dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phù hợp với quy định của pháp luật (dự án đang trong quá trình triển khai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang).

- Đăng ký theo cá nhân, nhóm ý tưởng hoặc tổ chức.

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DỰ THI

1. Thời gian nhận bài dự thi

Thời gian đăng ký và nhận bài thi từ ngày ban hành Kế hoạch này đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2023.

2. Hình thức và địa điểm nhận bài dự thi

          - Bài dự thi được trình bày trên giấy, trình bày thông qua PowerPoint hoặc Video clip.

          - Các ý tưởng, dự án dự thi gửi về Ban Tổ chức bằng hình thức nộp trực tiếp, thông qua đường bưu chính hoặc gửi về địa chỉ email: diemhang2013@gmail.com; điện thoại 02933.878.872.

          - Địa điểm nhận bài đăng ký dự thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 07, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.         

          4. Thời gian Cuộc thi

Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ III diễn ra từ tháng 04 năm 2023 đến hết tháng 6 năm 2023, nội dung cụ thể:

          a) Vòng sơ khảo (Thi viết):

- Thời gian chấm vòng sơ khảo: ngày 01/4/2023 đến hết ngày 15/4/2023.

          - Địa điểm chấm bài: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Vòng Bán kết (Thi thuyết trình):

- Thời gian: từ ngày 26 - 27/5/2023.

          - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.

          - Thời gian tập huấn: Thông báo sau khi có kết quả vòng sơ khảo.

          c) Vòng Chung kết (Thi thuyết trình):

          - Thời gian: từ ngày 29 - 30/6/2023.

          - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.

    III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

          Cơ cấu giải thưởng như sau:

           - 01 Giải nhất;

           - 01 Giải nhì;

           - 02 Giải ba;

           - 06 giải khuyến khích.

          IV. KINH PHÍ

Từ nguồn ngân sách địa phương, vận động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.     

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2023.

- Xây dựng Video clip kết quả đạt được từ các ý tưởng, dự án đoạt giải tại Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ I năm 2019 và lần thứ II năm 2021.

- Phối hợp với ngành có liên quan triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, làm đơn vị đầu mối tiếp nhận bài dự thi.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi theo quy định.

- Mời các chuyên gia, các doanh nhân hoặc những người có chuyên môn tham gia Ban Giám khảo Cuộc thi. Phối hợp tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, phát động Cuộc thi và các chương trình tập huấn, huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng Cuộc thi.

- Tham gia cùng Ban Giám khảo Cuộc thi lựa chọn những ý tưởng, dự án tốt, phù hợp, có khả năng phát triển để kết nối tham gia chương trình thúc đẩy khởi nghiệp của Tỉnh; hỗ trợ và xem xét giới thiệu tiếp cận nguồn vốn để thúc đẩy phát triển.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch đề ra. Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh     bố trí kinh phí để tổ chức Cuộc thi theo quy định.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đặc biệt triển khai đến các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu các chuyên gia, các doanh nhân hoặc những người có chuyên môn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia Ban Giám khảo Cuộc thi.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và ban hành các tiêu chí chấm điểm đối với các ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với các ngành chức năng triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt triển khai đến các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với các ngành chức năng triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi           đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt triển khai đến các doanh nghiệp    kinh doanh dịch vụ du lịch, các làng nghề truyền thống, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi rộng rãi đến học sinh trên địa bàn tỉnh; lựa chọn, hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh thiếu niên trong trường học để tham gia        Cuộc thi.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang

Phối hợp với các ngành chức năng triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, tăng cường công tác truyền thông Cuộc thi với nhiều hình thức, thể loại phong phú, đa dạng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với cơ quan chủ trì triển khai các hoạt động của Kế hoạch đề ra; đồng thời, triển khai kế hoạch đến các cán bộ, công chức biết để đăng ký và tham gia Cuộc thi.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

9. Đề nghị Tỉnh đoàn Hậu Giang

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Kế hoạch đề ra.

- Triển khai rộng rãi và chỉ đạo đến các Cơ sở Đoàn - Hội để thông tin, giới thiệu Cuộc thi, hướng dẫn hồ sơ thủ tục đăng ký dự thi. Đăng tải các thông tin có liên quan đến cuộc thi trên các kênh truyền thông của tổ chức Đoàn - Hội. Tập hợp các bài đăng ký dự thi của các đoàn viên, hội viên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

10. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh

Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đặc biệt triển khai đến các Hội nông dân trực thuộc tại huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.     Tập hợp các bài đăng ký dự thi của hội viên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để                      tổng hợp.

11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Phối hợp với các ngành chức năng triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, các Chi hội trên địa bàn tỉnh; tập hợp các bài đăng ký dự thi của các hội viên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

12. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến các thành viên trong Hiệp hội để tuyên truyền đến người lao động trong doanh nghiệp nhằm phát huy ý tưởng; đồng thời, chuẩn bị mời các thành viên Hiệp hội tham gia Cuộc thi để tiếp xúc với những ý tưởng, dự án hay, mới, tính sáng tạo nhằm hợp tác và phát triển, đưa ý tưởng, dự án vào cuộc sống.

13. Trường Đại học Võ Trường Toản, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Cao đẳng Luật Miền Nam

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến cuộc thi rộng rãi đến giảng viên, sinh viên đang công tác, học tập tại Trường; lựa chọn, hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong giảng viên, sinh viên tham gia Cuộc thi.

14. Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện tốt Kế hoạch đề ra; đồng thời, triển khai kế hoạch đến các cán bộ, công chức biết để đăng ký và tham gia Cuộc thi.

- Triển khai, phát động cuộc thi đến đông đảo thanh niên và người dân trên địa bàn biết, tham gia.

(Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang)

Ngô Văn Thống - TTKN&DVNN

Ý kiến bạn đọc