21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Các sự kiện/Thông báo
Kết luận của Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2022
 1174
 24/03/2022

       Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 3 năm 2022 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức họp trực tuyến giao ban khuyến nông tháng 3 năm 2022. Thành phần tham dự gồm có: Ban Giám đốc TTKN&DVNN, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, thành phố.

       Sau khi nghe Phòng Hành chính - Tổng hợp thông qua Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông tháng 3, phướng hướng hoạt động tháng 4 năm 2022; Phòng Thông tin, tư vấn và dịch vụ báo cáo tình hình hoạt động tư vấn dịch vụ tháng 3/2022; Các Trạm Khuyến nông báo cáo tình hình hoạt trong tháng qua; ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên dự họp, Ban Giám đốc TTKN và DVNN có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:   

       I. Đánh giá chung

Trong tháng qua các Phòng chuyên môn,Trạm Khuyến nông tập trung xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết các hoạt động khuyến nông năm 2022; Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các công việc chuyên môn và chuyển giao KHKT; Ứng dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động tổ chức và các cuộc họp của đơn vị. Từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của hệ thống Khuyến nông Hậu Giang trong tình hình dịch bệnh Covid -19.

       Tuy nhiên bên cạnh những mặt làm được vẫn còn tồn tại, hạn chế sau: Công tác trình phê duyệt kế hoạch và dự toán chi tiết các mô hình khuyến nông từ nguồn kinh phí của tỉnh vẫn còn chận so với yêu cầu.

       II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2022

       1. Tập trung triển khai sớm các hoạt động Đào tạo - huấn luyện; Thông tin tuyên truyền, tư vấn và dịch vụ năm 2022 đã được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt dự toán, đảm bảo đạt theo kế hoạch đề ra. Những hoạt động nào giao cho Trạm Khuyến nông thực hiện thì tham mưu Ban Giám đốc phân bổ cho các Trạm tổ chức triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành các hoạt động trong tháng 9/2022.

       2. Phòng Kỹ thuật sớm hoàn chỉnh kế hoạch và dự toán các mô hình khuyến  nông năm 2022 gửi Bộ phận kế toán thẩm định lại và trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt; Tổ chức họp Tổ triển khai các mô hình khuyến nông năm 2022.  Lưu ý: Khi triển khai chọn hộ tham gia mô hình nên ưu tiên cho các HTX hoặc triển khai tập trung  trên 1 địa bàn (trên 1 xã hoặc 1 ấp); Mô hình khi triển khai cần phải có liên kết với công ty hoặc doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra cho sản phẩm.                                                        

      3. Phòng Quản lý khai thác công trình thủy lợi sớm hoàn chỉnh Kế hoạch triển khai các hoạt động công trình thủy lợi năm 2022 trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và tiến hành thực hiện các bước giải ngân theo quy định; Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Tổ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác vận hành đóng, mở cống theo quy định; Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo mặn của cơ quan quản lý để chủ động ứng phó có hiệu quả, quan tâm đến công tác bảo dưỡng, duy tu, vận hành định kỳ một cách thường xuyên, đảm bảo cho công tác phòng chống hạn mặn.                      

       4. Triển khai thực hiện tốt các Chương trình, đề án, dự án có liên quan:

       - Dự án xây dựng các Mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH và nguồn nước được kiểm soát khi xây dựng cống Cái lớn – Cái bé năm 2022: Phòng kỹ thuật liên hệ với Chi cục Thủy lợi về các lớp tập huấn đã đăng ký năm 2022 và xây dựng Kế hoạch phân bổ các lớp tập huấn cho các Trạm Khuyến nông có liên quan triển khai thực hiện.

       - Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững ( VnSAT): Hoàn thành các nội dung theo hợp đồng của Ban Quản lý Dự án VnSAT; Tiếp tục theo dõi các lớp tập huấn, tổ chức bế giảng các lớp tập huấn đã giảng dạy xong chương trình và hoàn tất thủ tục thanh quyết toán trong tháng 03/2022; Chuẩn bị hồ sơ tiếp đoàn thanh tra.     

       - Dự án đổi mới sáng tạo xanh trong nông nghiệp và thực phẩm (GIC): Tiếp tục triển khai tốt các hoạt động của dự án.

       - Dự án cải thiện sinh kế cho hộ nghèo tại huyện Vị Thủy và TP Ngã Bảy (Heifer): Rà soát những hộ còn nợ của dự án để đề xuất phương án thực hiện trong thời gian tới.   

       5. Công tác tổ chức: Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và bổ nhiệm lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Trạm khuyến nông còn thiếu; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Khuyến nông viên.

       6. Công tác thi đua - khen thưởng: Giao Phòng Hành chính – tổng hợp tham mưu Ban Giám đốc ban hành tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân và xét thi đua – khen thưởng của TTKN&DVNN năm 2022 và giao chỉ tiêu thi đua năm 2022 cho các Phòng chuyên môn và Trạm KN thực hiện.    

      7. Công tác khác:

     - Giao Phòng Hành chính – Tổng hợp tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

     - Đề nghị các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, thành phố chọn 1 xã đăng ký tham gia Tổ khuyến nông cộng đồng gửi về Phòng Kỹ thuật tổng hợp. Giao Phòng Kỹ thuật xây dựng Kế hoạch và quy chế Hội thi “Tổ khuyến nông công đồng phát triển bền vững”.

     - Đề nghị lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và Sơ kết quí I năm 2022; Chỉ đạo viên chức tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

     Trên đây là kết luận, chỉ đạo của Ban Giám đốc TTKN và DVNN tỉnh Hậu Giang tại buổi họp giao ban ngày 18/3/2022, thông báo đến các thành viên dự họp và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.  

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc