15/04/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Kết luận của Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2021
 1111
 29/11/2021
Ngày 09/11/2021, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức họp trực tuyến giao ban khuyến nông tháng 11 năm 2021.

         Thành phần tham dự gồm có: Ban Giám đốc TTKN&DVNN, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, thành phố.

       Sau khi nghe Phòng Hành chính - Tổng hợp thông qua Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông tháng 11, phướng hướng hoạt động tháng 12 năm 2021; Các Trạm Khuyến nông báo cáo tình hình hoạt trong tháng qua; ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên dự họp, Ban Giám đốc TTKN và DVNN có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:   

       I. Đánh giá chung

       Trong tháng qua viên chức hệ thống khuyến nông tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cái lớn – Cái bé; Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT); Thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2021 đạt yêu cầu và đúng thời gian quy định; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Tổ chức tốt các lớp tập huấn, hội thảo, diễn đàn bằng hình thức trực tuyến và các cuộc họp tại đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Công tác thanh quyết toán các lớp tập huấn vẫn còn chậm; Việc tham mưu xây dựng Kế hoạch các hoạt động khuyến nông năm 2022 nguồn kinh phí cấp huyện còn chậm so với kế hoạch đề ra.  

       II. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

      1. Tập trung triển khai các hoạt động khuyến nông, trong đó phải linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid -19 như hiện nay. Các Phòng chuyên môn, Trạm Khuyến nông cần có kế hoạch triển khai các hoạt động khuyến nông năm 2021, phấn đấu hoàn thành nội dung theo kế hoạch đề ra.

     2. Đề nghị các Phòng chuyên môn và Trạm Khuyến nông rà soát lại các hoạt động nào đã thực hiện xong thì sớm hoàn chỉnh hồ sơ, chứng từ và thanh quyết toán theo quy định.

     3. Giao Phòng kỹ thuật sớm hoàn chỉnh Kế hoạch và tổ chức lớp tập huấn “Vận hành máy móc và thiết bị phòng thí nghiệm”; Phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp thống nhất việc chọn hộ tham gia “Mô hình sử dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp”; Phối hợp với các Trạm Khuyến nông theo dõi số liệu các Mô hình khuyến nông năm 2021 để chuẩn bị tổng kết đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

     4. Giao Phòng Thông tin, tư vấn và dịch vụ tập trung chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị khuyến nông đô thị lần thứ 1 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến; Dự kiến ngày tổ chức các cuộc Diễn đàn, tọa đàm và phối hợp các Trạm Khuyến nông chọn và mời đối tượng tham gia cho phù hợp. Lưu ý: Không chọn những hộ dân ở khu vực được đánh giá cấp độ địch cấp 4 (vùng đỏ), ưu tiên chọn những hộ tham gia đã tiêm đủ 2 mũi vắcxin và ở khu vực được đánh giá cấp độ địch cấp 1, cấp 2 (vùng xanh, vùng vàng).

     5. Giao Phòng Kỹ thuật và Phòng Thông tin, tư vấn và dịch vụ:  Hoàn chỉnh nội dung và dự toán chi tiết các hoạt động khuyến nông năm 2021 theo kế hoạch điều chỉnh (lần 2) đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất; Điều chỉnh lại Kế hoạch và dự toán chi tiết các hoạt động khuyến nông năm 2022 theo nguồn kinh phí được Sở Tài chính phê duyệt gửi Phòng Hành chính - Tổng hợp để hoàn chỉnh trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

     6. Giao Phòng Quản lý khai thác công trình lợi: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động Công trình thủy lợi năm 2021 phấn đấu giải ngân đạt 100 % kinh phí được giao. Phân công viên chức thường xuyên giám sát nhà thầu trong quá trình thi công; Sớm hoàn thành gói thầu giám sát chất lượng nguồn nước; Thực hiện việc sửa chữa cống Hậu Giang 3 đúng theo quy trình và thời gian quy định; Sớm hoàn chỉnh báo cáo để làm việc với Chi cục Thủy lợi và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp về việc thống nhất bàn giao các hồ sơ có liên quan; Phối hợp với Bộ phận kế toán thực hiện tốt việc chi các hoạt động từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Kiểm tra lại các bảng tên tại các nhà điều hành để có kế hoạch sửa chữa hoặc làm mới.

     7. Giao Phòng Hành chính – Tổng hợp: Tổng hợp kết quả đánh giá tập thể và cá nhân năm 2021 từ các Phòng, Trạm, chuẩn bị nội dung phục vụ cho cuộc họp Hội đồng thi đua - khen thưởng của Trung tâm; Phối hợp với các Phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác giải ngân các hoạt động đã triển khai nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra; Thường xuyên cập nhật các văn bản có liên quan đến Covid-19 kịp thời triển khai đến các Phòng, Trạm thực hiện.

     8. Đề nghị các Phòng chuyên môn và Trạm Khuyến nông phối hợp triển khai tốt Đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 như: Mô hình kinh tế tuần hoàn, Tổ cung ứng dịch vụ cơ giới hóa và các hoạt động thông tin tuyên truyền.

     9. Thực hiện tốt các nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và PTNT giao như:

     + Hỗ trợ và kết nối tiêu thụ nông sản cho các hộ dân: Đề nghị các Trạm Khuyến nông chỉ dạo viên chức thường xuyên cập nhật tình hình nông sản tồn động ở các địa phương và hỗ trợ nông dân kết nối và tiêu thụ nông sản. 

     + Đề án tạo dựng hình ảnh Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang: Giao Phòng Thông tin, tư vấn và dịch vụ hoàn chỉnh Kế hoạch và dự toán theo yêu cầu của Sở Tài chính.

     + Mô hình cánh đồng mía lớn: Giao Phòng Kỹ thuật hoàn chỉnh Kế hoạch và trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

     + Đề án quản lý và khai thác trại chăn nuôi heo tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy: Đề nghị Tổ xây dựng đề án sớm hoàn chỉnh nội dung Đề án để triển khai và sớm đi vào hoạt động.

     10. Thực hiện tốt Mô hình khuyến nông thân thiện “4 xin 4 luôn”: Thống nhất triển khai thực hiện Mô hình theo Kế hoạch 5 năm. Đề nghị các Trạm Khuyến nông tuyên truyền mô hình này tại các cuộc họp của đơn vị. Giao Phòng Hành chính – Tổng hợp đề xuất đồng phục cho viên chức hệ thống khuyến nông, liên hệ đơn vị báo giá, xây dựng kế hoạch, dự toán và thông tin lại cho các Trạm khuyến nông biết để thực hiện.

     11. Đề nghị các Phòng chuyên môn và các Trạm Khuyến nông tiếp tục tuyên truyền cho viên chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19 theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và của Sở.  

        Trên đây là kết luận, chỉ đạo của Ban Giám đốc TTKN và DVNN tỉnh Hậu Giang tại buổi họp giao ban ngày 9/11/2021, thông báo đến các thành viên dự họp và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.  

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc