20/04/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Thông báo kết luận của Giám đốc TTKN tại cuộc họp giao ban tháng 6/2020
 344
 01/07/2020
Ngày 18 tháng 6 năm 2020 Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang tổ chức họp giao ban khuyến nông tháng 6 năm 2020. Thành phần tham dự gồm có: Giám đốc TTKN, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, TP và kế toán.

 Sau khi nghe Phòng Hành chính - tổng hợp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông tháng 5, phướng hướng hoạt động tháng 6 năm 2020; Phòng TTTVDV báo cáo kết quả hoạt động TVDV đến tháng 5/2020; ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên dự họp, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

       I. Giải quyết đề xuất, kiến nghị

       1. Trạm Khuyến nông Châu Thành di dời cơ quan về trụ sở mới cần bảo vệ: Trạm KN Châu Thành nên trao đổi với bộ phận Kế toán về công tác bảo vệ, nếu cần thiết thì có thể thuê bảo vệ và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Trạm.

       2. Cung cấp sản phẩm TVDV xuống Trạm KN kịp thời và cung cấp hình ảnh sản phẩm cho các Trạm KN giới thiệu cho nông dân: Giao Phòng TTTVDV thường xuyên cung cấp hình ảnh các sản phẩm của Điểm TVDV đến các Trạm và vận chuyển sản phẩm kịp thời cho các Trạm, tuy nhiên các Trạm đăng ký sản phẩm TVDV thì phải đăng ký đảm bảo số lượng đủ chuyến xe khi giao sản phẩm.       3. Về các cuộc tọa đàm triển khai năm 2020: Thống nhất ý kiến đề xuất Chủ đề của Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ là “ Xây dựng mô hình chanh không hạt theo hướng ATTP gắn với tiêu thụ sản phẩm”, Trạm KN huyện Long Mỹ phối hợp với Phòng TTTVDV xây dựng kế hoạch và nội dung, thời gian thực hiện.

     4. Về việc cung cấp giống “Mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học gắn liên kết nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm” phải đảm bảo chất lượng và kích cỡ con giống phải đồng đều: Đề nghị các Trạm có triển khai mô hình nên chọn hộ sớm, trong tháng 7 sẽ giao giống gà. Khi giao giống gà nông dân tham gia mô hình, Trạm KN và CNDA nên kiểm tra kỷ con giống khi giao nhận giống.  

     5. Về việc đối ứng vật tư của nông dân tham gia mô hình gà (hỗ trợ đối với các hộ tham gia đề án 1.000 chịu tham gia MH gà) và rà soát các hộ tham gia đề án 1.000 nhưng chưa cấp kinh phí: Trạm KN TX Long Mỹ và Phụng Hiệp phối hợp với CNDA rà soát còn lại bao nhiêu hộ chưa cấp kinh phí. Đối với các hộ chịu tham gia mô hình thì thống nhất Phương án là thức ăn hỗ trợ 50%, còn lại 50% nông dân tự mua bên ngoài, tuy nhiên phải đảm bảo số lượng và yêu cầu kỹ thuật.  

      6. Mua sắm tài sản năm 2020: Thống nhất chung với các Trạm tài sản nếu chưa thanh lý thì phối hợp với Phòng HCTH sửa chữa, muốn mua mới thì tài sản bị hư phải thanh lý trước.  

       7. Điều động viên chức về Trạm KN TP Vị Thanh: Trạm KN TP Vị Thanh nên có Tờ trình gửi về TTKN, sau đó TTKN sẽ phối hợp với Trạm thực hiện quy trình theo quy định.

       II. Đánh giá chung

       Trong tháng qua triển khai tốt Kế hoạch hoạt động khuyến nông năm 2020; Kế hoạch tập huấn ở các địa phương thực hiện đúng tiến độ và đạt theo yêu cầu.

       Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

       + Báo cáo kết quả triển khai các dự án năm 2019 chưa sâu, chưa đánh giá hết hiệu quả dự án như hiệu quả kinh tế, khả năng nhân rộng; tài khoản các hộ tham gia dự án 2019 chưa tạo xong.

       + Còn 19 lớp tâp huấn dự án VnSAT chưa được bế giảng và hồ sơ quyết toán dự án VnSAT chưa gửi hết về Ban quản lý dự án VnSAT theo yêu cầu.   

       + Một số viên chức chưa quan tâm việc thường xuyên ghi chép nhật ký trên phần mềm Nông sản Hậu Giang.

       + Khâu chọn hộ, thẩm định hộ một số mô hình năm 2020 còn chậm; Giải ngân chưa đạt tiến độ.

       + Các Chương trình, văn bản liên quan đến công tác Khuyến nông gửi các địa phương còn ít tham gia đóng góp.  

       III. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác trong thời gian tới  

       1. Tiếp tục hoàn tất các công việc còn tồn đọng năm 2019 như: Hoàn tất báo cáo mô hình Khuyến nông năm 2019; Tạo tài khoản tất cả các hộ tham gia dự án 2019 trên phần mềm Nông sản Hậu Giang; Bế giảng 19 lớp tập huấn Dự án VnSAT còn lại (khi có kinh phí).

       2. Triển khai thực hiện Kế hoạch các hoạt động khuyến nông 2020:

  1. Công tác xây dựng mô hình
  • Hoàn tất công tác chọn hộ, thẩm định và ký Hợp đồng trình diễn các mô hình khuyến nông năm 2020 (có đơn đăng ký tự nguyện tham gia mô hình), Tổ chức tập huấn cho nông dân tham gia mô hình.
  • Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục giải ngân mua sắm giống, vật tư và thiết bị cho các hộ tham gia mô hình và cung cấp giống, vật tư trong tháng 7/2020 (ngoại trừ mô hình lươn).
  •  Hướng dẫn cho tất cả các hộ tham gia mô hình tạo tài khoản trên phần mềm Nông sản Hậu Giang.
  • Giao Phòng Chuyển giao kỹ thuật tổng hợp các mô hình hiệu quả trên địa bàn tỉnh (mỗi xã chọn 3 mô hình hiệu quả đẹp nhất).

2.2. Công tác đào tạo và tập huấn

       - Phòng Đào tao – Huấn luyện xây dựng kế hoạch thực hiện tất cả các lớp tập huấn đã được phê duyệt; Xây dựng kế hoạch Khảo sát, học tập tại các tỉnh Tây Nguyên.

       - Các Trạm Khuyến nông xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các lớp tập huấn đã được phân bổ như: Tập huấn FFS; Tập huấn kỹ thuật nuôi trồng một số cây con theo hướng an toàn sinh học; Tập huấn hướng dẫn truy nguyên nguồn gốc và xây dựng chuổi giá trị một số loại nông sản chủ lực.

       - Dự án VnSAT: Triển khai kế hoạch tập huấn và xây dựng mô hình năm 2020 đến các Trạm Khuyến nông thực hiện.

       - Phối hợp với Công ty Đại Thành hoàn chỉnh kế hoạch, thực hiện tốt dịch vụ máy bay phun thuốc.

       2.3. Công tác thông tin tuyên truyền

       - Phòng TTTVDV xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động Thông tin tuyên truyền đã được phê duyệt.

       - Hoàn chỉnh nội dung kế hoạch và dự toán chi tiết ‘‘Ngày hội trái cây tỉnh Hậu Giang lần I – 2020’’; Soạn công văn gửi các Trạm KN lập danh sách, hướng dẫn nhà vườn đăng ký các loại trái cây tham gia hội thi; Mỗi Trạm KN chuẩn bị tham gia trưng bày 02 gian hàng (nhà lá).

       - Các Trạm KN phối hợp Phòng TTTVDV xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung thực hiện các tọa đàm đã được phê duyệt.

       - Chuyên mục Khuyến nông Hậu Giang: phối hợp với Đài PTTH Hậu Giang chuẩn bị tốt nội dung, lựa chọn nội dung đáp ứng theo yêu cầu nông dân

       - Nâng chất bản tin khuyến nông trên Website khuyennonghaugiang.com.vn

       - Cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh các sản phẩm, vùng sản xuất trên trang Nongsanhaugiang.com.vn

       - Tuyên truyền khôi phục Mô hình chăn nuôi heo theo yêu cầu công văn của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia.

       2.4. Công tác Tư vấn dịch vụ

       - Các trạm tiếp tục khảo sát, nắm bắt nhu cầu của nông dân, đăng ký cung cấp theo yêu cầu

       - In tem phát cho một số nông dân, tổ chức nông dân có ghi chép nhật ký điện tử tốt (làm thí điểm).

       - Sử dụng tốt phần mềm bán hàng của Điểm tư vấn dịch vụ.

       - Hoàn tất thủ tục chứng nhận ATVSTP; Thiết kế và in ấn bao bì; Đóng gói bao bì gạo.

       - Phòng TTTVDV củng cố hoạt động Điểm Tư vấn dịch vụ, Quầy trưng bày sản phẩm.  

       3. Xây dựng các văn bản trình UBND ban hành: Hoàn chỉnh Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021 – 2025; Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật các mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

       4. Tổ chức tốt Kế hoạch hợp tác với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng.

       5. Tổ chức triển khai thực hiện 03 hội thi: Đẩy mạnh công tác Tư vấn dịch vụ Khuyến nông; Thiết kế Video trong hoạt động Khuyến nông; Tuyên truyền xây dựng và nhân rộng mô hình.

       6. Các Phòng chuyên môn, Trạm Khuyến nông chuẩn bị báo cáo sơ kết hoạt động khuyến nông 6 tháng đầu năm 2020.  

       7. Công tác tổ chức cán bộ:

- Phân công viên chức phụ trách từng nội dung nội dung kế hoạch, có quy định thời gian hoàn thành.

- Hoàn chỉnh hồ sơ viên chức theo hướng dẫn mới của Thông tư 07/2019 của Bộ Nội vụ, rà soát lại thời gian bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn và các Trạm khuyến nông.

- Bổ sung quy hoạch; sắp xếp lại các vị trí còn thiếu và tiếp nhận viên chức từ đơn vị khác đến.

- Tổ chức đánh giá viên chức 6 tháng đầu năm 2020.

       8. Công tác khác:

       - Thường xuyên sử dụng phần mềm Nông sản Hậu Giang: ghi chép nhật ký, xây dựng dữ liệu khuyến nông, ...

       - Nghiên cứu các văn bản có liên quan đến nông nghiệp: Nghị quyết số 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ...

       - Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia tổ chức Hội thảo “Các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn cho vùng ĐBSCL”.

       -Rà soát đăng ký sáng kiến, giải pháp năm 2020 của Viên chức toàn hệ thống có trùng với các năm trước không.  

       - Quản lý và sử dụng tốt phòng thí nghiệm.

       - Cũng cố lại Đội lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước.

       - Kiện toàn lại Ban Quản lý Dự án Heifer, Chương trình khí sinh học.

       - Thực hiện công tác mua sắm tài sản năm 2020: Rà soát lại tài sản nào cần thiết thì mua mới, không thì sửa chữa lại tài sản cho nhanh.

       - Xuống giống nhà rau thủy canh, chăm sóc tốt Mô hình Gừng của TTKN.

       - Thực hiện tốt chủ đề hoạt động khuyến nông năm 2020: Chủ động – Sáng tạo – Sâu sát – Trách nhiệm, tiếp tục thực hiện phương châm ‘‘05 tốt và 03 mũi đột phá’’, thể hiện ‘‘màu sắc khuyến nông’’, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020.

        Trên đây là kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tại buổi họp giao ban ngày 18/6/2020, thông báo đến các thành viên dự họp và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.                                                  

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc