21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Các sự kiện/Thông báo
Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trại heo
 166
 06/06/2024
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 2 tài sản để thực hiện đấu giá tài sản cho thuê là trại heo.

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 1625/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công là trại heo do Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh quản lý vào mục đích cho thuê;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-TTKN&DVNN ngày 4 tháng 6 năm 2024 của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá tài sản cho thuê là trại heo theo Đề án số 02/ĐA-TTKN&DVNN ngày 9/8/2023 của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 2 tài sản để thực hiện đấu giá tài sản cho thuê là trại heo, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ: Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu vực 4, Phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản, gồm:

- Cơ sở vật chất: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Có Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản hợp lý.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

3 - Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Tiêu chí cụ thể để lựa chọn các tổ chức đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

(Đính kèm Phụ lục Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm của tổ chức đấu giá tài sản)

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 6/6/2024 đến ngày 10/6/2024 (Trong giờ hành chính).

Người đến nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Người đến nộp hồ sơ cần xuất trình Giấy giới thiệu của Tổ chức đấu giá tài sản và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của mình. Số lượng hồ sơ đăng ký tham gia gồm 01 bộ và phải còn nguyên niêm phong.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu vực 4, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Số điện thoại liên hệ: 0939.125.469 (gặp Lan)

(Đính kèm chi tiết thông báo)

(Đính kèm Phụ lục chi tiết)

TTKN&DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc