21/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Tình hình dịch hại và khuyến cáo mới
Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
 495
 15/11/2023
Ngày 25/9/2023 Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1344/TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, nước ta đang chịu sự tác động rõ rệt, hạn hán kéo dài, mưa cường độ cao xuất hiện bất thường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đập, hồ chứa nước. Từ năm 2010 đến nay, cả nước đã xảy ra 79 sự cố đập, hồ chứa thủy lợi (các năm xảy ra nhiều sự cố vỡ đập, hồ chứa thủy lợi: năm 2010: 5 hồ; năm 2017: 23 hồ; năm 2018: 12 hồ; năm 2020: 5 hồ; đầu mùa mưa, lũ năm 2023, đã xảy ra một số sự cố hồ chứa khu vực Tây Nguyên).

Các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi được quy định tại Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và các Nghị định của Chính phủ: Số 114/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước1, trong đó quy định trách nhiệm đối với chủ sở hữu đập, hồ chứa nước về bảo trì đối với đập, hồ chứa nước; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đã quy định chi tiết nội dung bảo trì công trình xây dựng.

Ngày 23/6/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 07/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 1416/CT-BNN-TL ngày 10/3/2023 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2023. Cục Thủy lợi cũng đã ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, trong đó đề nghị các địa phương thực hiện công tác bảo trì công trình theo quy định.

Để đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa nước, Cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung sau:
   - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi (lập quy trình vận hành, xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du đập, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, kiểm định an toàn đập, bảo trì, cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa,…), kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy định của pháp luật, để xảy ra các sự cố đập, hồ chứa nước.
   - Rà soát danh mục đập, hồ chứa nước phải lập quy trình bảo trì và kinh phí bảo trì theo quy định của pháp luật, xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo UBND tỉnh để bố trí kinh phí theo quy định, khắc phục tình trạng công trình bị xuống cấp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập, phát huy nhiệm vụ của hồ chứa phục vụ dân sinh, kinh tế trên địa bàn. Tổng hợp kết quả gửi về Cục Thủy lợi trước ngày 30/11/2023.
   - Tổng hợp kết quả thực hiện vào báo cáo hằng năm về đánh giá hiện trạng công trình trước mùa mưa, lũ gửi UBND tỉnh và Cục Thủy lợi để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

(Đính kềm văn bản)

Nguyễn Thị Trúc Ngân
TTKN&DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc