04/12/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Kết luận của Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2021
 66
 01/10/2021
Ngày 10/9/2021, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức họp trực tuyến giao ban khuyến nông tháng 9 năm 2021. Thành phần tham dự gồm có: Ban Giám đốc TTKN&DVNN, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, thành phố và Kế toán TTKN&DVNN.

       Sau khi nghe Phòng Hành chính - Tổng hợp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông tháng 9, phướng hướng hoạt động tháng 10 năm 2021; Các Trạm Khuyến nông báo cáo tình hình hoạt trong tháng qua; ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên dự họp, Ban Giám đốc TTKN và DVNN có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:   

       I. Đánh giá chung

       Trong tháng qua viên chức toàn hệ thống đã tiếp cận và ứng dung tốt công nghệ thông tin vào công tác khuyến nông như: Tổ chức tốt các lớp tập huấn cho viên chức hệ thống khuyến nông và các cuộc họp tại đơn vị.

       Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong tháng không có trường hợp tiếp xúc với F1, F2.

Thực hiện tốt nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và PTNT giao như: Theo dõi và phối hợp điều tiết các thiết bị máy móc phục vụ trong thu hoạch và sản xuất nông nghiệp; Chỉ đạo Viên chức Tổ kỹ thuật thu thập thông tin tình hình tiêu thụ nông sản tại địa phương báo cáo về Phòng Nông nghiệp và PTNT/ Phòng Kinh tế kịp thời.

       Tuy nhiên bên cạnh những mặt làm được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Nhiều hoạt động khuyến nông bị đình trệ như hoạt động đào tạo, tập huấn; thông tin tuyên truyền và cấp phát vật tư cho một số mô hình khuyến nông còn chậm so với kế hoạch; một vài viên chức sắp xếp, bố trí làm việc tại nhà chưa tập trung vào công việc.

       II. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

       Tập trung khắc phục những khó khăn, đưa các hoạt động khuyến nông trở lại bình thường tại các vùng xanh và đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động khuyến nông năm 2021 đạt theo kế hoạch đề ra.           

       1. Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình:

       - Giao Phòng Kỹ thuật phối hợp với Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ đánh giá hiệu quả Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa tại một số tỉnh ĐBSCL” do Viện lúa ĐBSCL triển khai để chuẩn bị tổ chức tổng kết.

       - Tiếp tục cung cấp giống và vật tư các mô hình khuyến nông năm 2021 khi tình hình dịch bênh Covid – 19 tạm ổn.

       - Xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình cánh đồng mía lớn; Mô hình trồng Sầu riêng thâm canh thích ứng với biến đổi khí hậu do Viện Cây ăn quả Miền Nam triển khai.

      - Triển khai thực hiện tốt các Chương trình, dự án có liên quan như: Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT); Dự án xây dựng các Mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH và nguồn nước được kiểm soát khi xây dựng cống Cái lớn - Cái bé năm 2020-2021; Dự án cải thiện sinh kế cho hộ nghèo tại huyện Vị Thủy và TP Ngã Bảy (Heifer).

       2. Công tác Đào tạo huấn luyện

       Tổ chức khai giảng 02 lớp tập huấn “ Vận hành máy móc và thiết bị phòng thí nghiệm”; Lớp tập huấn FFS và tập huấn kỹ thuật nuôi trồng một số cây con theo nhu cầu các tổ nhóm nông dân trên địa bàn Thành phố Ngã Bảy có thể chia lớp ra thành nhiều đợt tập huấn đảm bảo số lượng người học tập trung đúng theo quy định nhằm đảm bảo tốt cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của địa phương; Đối với các huyện triển khai xong thì tổ chức bế giảng và hoàn chỉnh chứng từ thanh toán theo quy định.

       3. Công tác Thông tin tuyên truyền.

       - Giao Phòng Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ  tổng hợp các báo cáo tham luận của Hội nghị khuyến nông đô thị lần thứ 1 năm 2021, khi tình hình dịch bệnh Covid -19 tạm ổn sẽ tiến hành tổ chức thực hiện hoặc có thể tổ chức hội nghị với hình thức trực tuyến.

       - Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác khuyến nông nhất là tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm bằng hình thức trực tuyến, dự kiến trong tháng 9 sẽ tổ chức 01 cuộc hội thảo máy bay không người lái làm thí điểm.

       4. Công tác Quản lý khai thác công trình thủy lợi

        - Giao Phòng Quản lý Khai thác công trình thủy lợi đẩy nhanh tiến độ giải  ngân các hoạt động năm 2021 đạt theo kế hoạch đề ra.

       - Phối hợp với đơn vị có liên quan và bộ phận kế toán xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết các hoạt động thủy lợi năm 2022.  

       - Xây dựng kế hoạch thực hiện các hồ sơ, thủ tục giải ngân kinh phí thường xuyên năm 2021 theo quy định.

       5. Công tác tổ chức cán bộ

     - Giao Phòng Hành chính – Tổng hợp, tổng hợp chương trình hành động của viên chức được quy hoạch tại các vị trí lãnh đạo các Phòng chuyên nôn và các Trạm KN còn thiếu gửi Ban Giám đốc Trung tâm xem xét.

     - Chuẩn bị các nội dung, quy trình bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo Phòng, Trạm. Khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 tạm ổn sẽ thực hiện quy trình.

    - Giao Phòng Hành chính – Tổng hợp cập nhật thông tin và đề nghị làm thẻ cho viên chức hệ thống khuyến nông. Riêng đối với các Công nhân quản lý cống thì thống nhất làm thẻ nội bộ, giao Phòng Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ hỗ trợ Phòng Hành chính – Tổng hợp làm thẻ và tạo thêm mã QR Code sử dụng trên trang nông sản Hậu Giang.

6. Công tác khuyến nông ở các địa phương

      Tập trung xây dựng kế hoạch khuyến nông năm 2022 từ nguồn kinh phí của địa phương, chú ý trong xây dựng Kế hoạch nên gắn với Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và những nội dung có liên quan trong Đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH giai đoạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

        7. Công tác khác

     - Thực hiện tốt các nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và PTNT giao như: Theo dõi và phối hợp điều tiết các thiết bị máy móc phục vụ trong thu hoạch và sản xuất nông nghiệp; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tạo dựng hình ảnh Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang; Đề án quản lý và khai thác trại chăn nuôi heo tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

       - Các Phòng chuyên môn và các Trạm Khuyến nông tiếp tục tuyên truyền cho viên chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19 theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

       - Giao Phòng Hành chính - Tổng hợp tiếp tục cập nhật các văn bản về phòng, chống dịch Covid -19 để thông tin đến các Trạm Khuyến nông. Đồng thời, các Trạm Khuyến nông cũng thường xuyên cập nhật các vản bản  chỉ đạo ở địa phương để gửi về Phòng Hành chính - Tổng hợp theo dõi.

       - Đề nghị các Phòng chuyên môn và các Trạm Khuyến nông rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm và có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức thực hiện, có quy định thời gian hoàn thành và phấn đấu đạt theo kế hoạch đề ra.

        Trên đây là kết luận, chỉ đạo của Ban Giám đốc TTKN và DVNN tỉnh Hậu Giang tại buổi họp giao ban ngày 10/9/2021, thông báo đến các thành viên dự họp và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.  

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc