02/08/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Quyết định 116/QĐ-KN-TCHC về việc ban hành Hướng dẫn quản lý hoạt động khuyến nông Trung ương
 408
 04/08/2020
Ngày 6/7/2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành Quyết định số 116/QĐ-KN-TCHC về việc ban hành Hướng dẫn quản lý hoạt động khuyến nông Trung ương

Đính kèm nội dung Hướng dẫn quản lý hoạt động khuyến nông Trung ương

I. Các mẫu biểu kế toán, tài chính

II. Mẫu biểu Dự án khuyến nông

III. Mẫu biểu hoạt động khuyến nông thường xuyên

Mẫu biểu hoạt động đào tạo

Mẫu biểu hoạt động thông tin đại chúng

Mẫu biểu hoạt động tổ chức sự kiện

Đề nghị các phòng chuyên môn, Trạm Khuyến nông các huyện, thị, thành phố căn cứ hướng dẫn mới và các biểu mẫu để xây dựng kế hoạch dự toán các hoạt động Khuyến nông Trung ương.

Nguyễn Đăng Khoa - TTKN

Ý kiến bạn đọc