02/08/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2020
 380
 28/07/2020
Ảnh: Ông Võ Xuân Tân – Giám đốc TTKN phát biểu tại buổi sinh hoạt

Ảnh: Ông Võ Xuân Tân – Giám đốc TTKN phát biểu tại buổi sinh hoạt

 Ngày 15/7/2020, Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang tổ chức họp giao ban khuyến nông tháng 7. Thành phần tham dự gồm có: Ban Giám đốc TTKN, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, Thành phố và kế toán TTKN.

      Sau khi nghe Phòng Hành chính - tổng hợp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông tháng 6, phướng hướng hoạt động tháng 7 năm 2020; Phòng TTTVDV thông qua kế hoạch và dự toán chi tiết tổ chức Ngày hội trái cây tỉnh Hậu Giang lần thứ I năm 2020; ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên dự họp, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:  

       Đánh giá chung

       Trong tháng qua hoạt động thông tin tuyên truyền nổi bật như ứng dụng công nghệ Autotimelapse trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với truy xuất nguồn gốc nông sản; vận hành tốt máy bay phun thuốc không người lái; tổ chức thành công các cuộc tọa đàm; Tiến độ triển khai các mô hình khuyến nông năm 2020 cơ bản đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Khâu chọn hộ một số mô hình còn chậm so với tiến độ (mô hình chăn nuôi gà); 19 lớp tâp huấn dự án VnSAT chưa được bế giảng (do chưa được cấp kinh phí); một vài vị trí công tác chưa tập trung vào công việc.  

  Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác trong thời gian tới  

       Tập trung triển khai tốt kế hoạch các hoạt động khuyến nông năm 2020:

  1. Công tác xây dựng mô hình
  • Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mô hình khuyến nông năm 2020 như: Hoàn tất công tác chọn và thẩm định hộ; tổ chức tập huấn, cung cấp giống, vật tư và thiết bị cho các hộ tham gia mô hình.
  • Giao Phòng Chuyển giao kỹ thuật tổng hợp các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với đối tượng chính sách.

2. Công tác đào tạo và tập huấn

       - Xây dựng kế hoạch thực hiện tất cả các lớp tập huấn đã được phê duyệt; Xây dựng Kế hoạch tập huấn hướng dẫn truy nguyên nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị một số loại nông sản chủ lực.

       - Tổ chức tốt lớp tập huấn kỹ năng dạy học cho học viên, thực hiện tốt các lớp tập huấn như: Tập huấn FFS; Tập huấn kỹ thuật nuôi trồng một số cây con theo hướng an toàn sinh học...

       - Phối hợp với Công ty Đại Thành thực hiện tốt dịch vụ máy bay phun thuốc.

       3. Công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn dịch vụ

       - Tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức ‘‘Ngày hội trái cây tỉnh Hậu Giang lần I – 2020’’; Soạn công văn gửi Phòng Kinh tế/Phòng NNPTNT và Trạm KN  về việc tham gia “Ngày hội trái cây tỉnh Hậu Giang lần I – 2020’’.

      - Giao bộ phận kế toán phối hợp với Phòng TTTVDV thẩm định dự toán chi tiết tổ chức Ngày hội trái cây tỉnh Hậu Giang lần thứ I năm 2020 và hướng dẫn các Trạm KN thực hiện và quyết toán theo quy định.

     - Xây dựng Kế hoạch phân công tổ chức Diễn đàn “Giải pháp liên kết sản xuất, tiêu thụ trái cây gắn với truy xuất nguồn gốc vùng ĐBSCL” từ nguồn kinh phí KNQG

      - In tem phát cho một số nông dân, tổ chức nông dân có ghi chép nhật ký điện tử tốt.

       4. Xây dựng các văn bản trình UBND ban hành:

       + Giao Phòng Hành chính – Tổng hợp:  Hoàn chỉnh Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021 – 2025 (Lập Tờ trình gửi Sở Nội vụ tỉnh về việc thành lập hội đồng thẩm định chương trình KN giai đoạn 2021-2025 và Tờ trình gửi UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông gia đoạn 2021- 2025).

       + Giao Phòng Chuyển giao kỹ thuật: Xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật các mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn thực hiện Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

       + Giao Phòng Thông tin tư vấn dịch vụ: Hướng dẫn nội dung thực hiện Nghị Quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh hậu Giang về Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

       5. Tổ chức triển khai thực hiện 03 hội thi: Đẩy mạnh công tác Tư vấn dịch vụ Khuyến nông; Thiết kế Video trong hoạt động Khuyến nông; Tuyên truyền xây dựng và nhân rộng mô hình có hiệu quả.

       6. Công tác khác:

       - Thường xuyên sử dụng phần mềm Nông sản Hậu Giang: Thường xuyên ghi chép nhật ký điện tử, cập nhật thông tin tổ chức nông dân, ...

       - Thực hiện Dịch vụ máy bay phun thuốc không người lái: Các Trạm Khuyến nông tạo điều kiện cho viên chức tham gia đội bay.

      - Quản lý và sử dụng tốt các trang thiết bị phòng thí nghiệm: Xây dựng kế hoạch vận hành các thiết bị, máy móc, phân công viên chức quản lý.

       - Thực hiện tốt công tác giải ngân kinh phí hoạt động năm 2020 và thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

     Trên đây là kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tại buổi họp giao ban ngày 15/7/2020, thông báo đến các thành viên dự họp và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc