26/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
THÔNG BÁO Kết luận của Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang tại cuộc họp giao ban tháng 07 năm 2019
 395
 29/07/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang tại cuộc họp giao ban tháng 07 năm 2019

         

       Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 năm 2019 tại văn phòng Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, ông Võ Xuân Tân - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông chủ trì cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2019. Thành phần tham dự gồm có: Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, TP và kế toán.

       Sau khi nghe Phòng Hành chính - tổng hợp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông tháng 6, phướng hướng hoạt động tháng 7 năm 2019; Phòng ĐTHL thông qua dự thảo Kế hoạch hội thi thiết kế video tập huấn trong công tác khuyến nông năm 2019; ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên dự họp, Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

       I. Đánh giá chung

       Trong tháng qua các Phòng chuyên môn và các Trạm Khuyến nông phối hợp tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; Thực hiện tốt việc ghi nhật ký trên phần mềm 360; Tổ chức thành công đại hội điểm chi bộ TTKN nhiệm 2020-2022.

       Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Công tác triển khai các dự án khuyến nông năm 2019 còn chậm; một vài bộ phận, cá nhân chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc...

       II. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 7 năm 2019  

       1. Nhiệm vụ chung

       Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển giao KHKT, phối hợp hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án KN năm 2019 trên tin thần chất lượng, hiệu quả và nhân rộng.

       Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khuyến nông; Tiếp tục thực hiện tốt việc ghi nhật ký trên phần mềm farm 360 khi đi công tác. Yêu cầu mỗi trạm KN tạo mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên từng địa bàn; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, THT, HTX đăng ký và tạo mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm; ứng dụng thí điểm trên các mô hình trình diễn.

       Tập trung tổ chức tốt Diễn đàn KN@NN "Giải pháp phát triển cây ăn trái đáp ứng thị trường xuất khẩu" ngày 25-26/7/2019.

       Các phòng chuyên, Trạm KN đăng ký Kế hoạch Khuyến nông năm 2020 và chương trình khuyến nông giai đoạn 2020-2025.

Chấp hành tốt lề lối làm việc, đảm bảo lịch công tác và trực cơ quan.

       Đẩy mạnh hoạt động tư vấn dịch vụ Khuyến nông năm 2019.

       Hoàn tất công tác đánh giá viên chức 6 tháng đầu năm 2019 (hoàn tất trong tháng 7/2019).

       2. Nhiệm vụ cụ thể

       2.1. Công tác xây dựng mô hình, chuyển giao KHKT

       Đẩy nhanh tiến đô triển khai các dự án Khuyến nông năm 2019, lưu ý xây dựng mô hình trình diễn phải có khả năng nhân rộng, hướng dẫn nông dân ghi chép sổ sách, đối với các hộ có sử dụng điện thoại thông minh thì ghi nhật ký điện tử, đối với các mô hình sản xuất kinh doanh nên thực hiện tại các Tổ hợp tác.  

       Phối hợp thực hiện tốt các thí nghiệm với công ty phân bón và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác chuyển giao KHKT; Phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động.

       2.2 Công tác Đào tạo - Huấn luyện  

       Hoàn chỉnh Kế hoạch hội thi thiết kế video tập huấn trong công tác khuyến nông năm 2019.

       Hoàn thành các lớp tập huấn năm 2019 (chậm nhất trong tháng 9/2019)

       Dự án VnSAT: Thường xuyên kiểm tra, giám sát các lớp tập huấn vụ Thu Đông 2019 đảm bảo chất lượng và hiệu quả đề ra; Báo cáo sĩ số, lịch giảng dạy và đánh giá tình hình tổ chức lớp hằng tuần về Ban Giám đốc TTKN và Ban Quản lý VnSAT tỉnh theo quy định;  

       * Lưu ý:  Giảng viên xây dựng mô hình trình diễn phải có chất lượng về tiêu chí giảm giống, ghi chép sổ nhật ký sản xuất.

       Xây dựng một số mô hình canh tác lúa sinh thái (ruộng lúa, bờ hoa)

       2.3 Công tác Thông tin tuyên truyền - TVDV

       Tập trung chuẩn bị tốt Diễn đàn KN @NN "Giải pháp phát triển cây ăn trái đáp ứng thị trường xuất khẩu" ngày 25-26/7/2019.

       Hoàn chỉnh Kế hoạch hoạt động tư vấn dịch vụ khuyến nông năm 2019 tháng 8/2019 triển khai Kế hoạch thực hiện,

       Thường xuyên theo dõi và cập nhật giá cả thị trường các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh trên trang Website Khuyến nông Hậu Giang

       2.4 Công tác Hành chính - Tổng hợp

       Tham mưu Ban giám đốc phân công các bộ phận chuyên môn chuẩn bị bộ đề thi tuyển dụng viên chức năm 2019.

       Tổng hợp kết quả đánh giá viên chức 6 tháng đầu năm 2019 của các Phòng chuyên môn và các Trạm Khuyến nông.

       Thực hiện tốt các quy trình, thủ tục một số vị trí chuẩn bị nghỉ hưu theo quy định.

       2.5 Các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, Thành phố

       Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển giao KHKT, phối hợp hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi.

Phối hợp tốt với Phòng Chuyên môn triển khai tốt các hoạt động khuyến nông năm 2019.

       Đề xuất Kế hoạch hoạt động khuyến nông năm 2020 và Chương trình khuyến nông giai đoạn 2020-2025.

       Chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019; tháng 9/2019 Ban Giám đốc TTKN sẽ dự họp sơ kết tại các Trạm Khuyến nông.

           Trên đây là kết luận, chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tại buổi họp giao ban ngày 16/7/2019, thông báo đến các thành viên dự họp và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.  

                                                                                      

 

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm Khuyến nông

Ý kiến bạn đọc