29/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 380
 26/04/2020
Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang ký ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND về việc quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 I. Nội dung, mức hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang:

- Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang: Được nêu tại Điều 3, Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang. 

- Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang: Được nêu tại Điều 4, Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang: Được nêu tại Điều 5, Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

II. Nguồn vốn thực hiện:

Được nêu tại Điều 6, Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Cụ thể như sau:

1. Nguồn vốn hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn:

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương; ngân sách tỉnh dành 5% vốn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công để thực hiện. Ngoài ra, được sử dụng nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các quỹ hợp pháp để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết này.

2. Nguồn vốn khuyến khích hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm:

a) Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết:

Nguồn kinh phí này thực hiện theo các kế hoạch, chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác.

b) Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết:

Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ này thực hiện theo các kế hoạch, chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác.

c) Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông; hỗ trợ đào tạo, tập huấn:

Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ thực hiện theo quy định của các chương trình, dự án về khuyến nông; chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã và nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác.

d) Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ:

Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác.

3. Nguồn vốn hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư như hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư:

Được hỗ trợ kinh phí theo Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

4. Kinh phí thực hiện các hỗ trợ đầu tư:

Ngân sách tỉnh đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết. 

Quý bạn đọc có thể xem nội dung chi tiết Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang đính kèm./.

(Đính kèm các văn bản có liên quan Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND)

Võ Xuân Tân

Ý kiến bạn đọc